(1)
เพ็ชรักษ์ ก.; อินทเรือง อ.; จิตจำนง ฝ. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การคลอดก่อนกำหนดและพฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ในมารดาหลังคลอด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 34, 87-100.