(1)
บูรณ์เจริญ ป.; ตื่นเต้นดี จ.; จรูญวัฒนเลาหะ ร. PAP SMEAR แบบใหม่ คุณภาพสูงลดความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีจังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2549. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 22, 231-237.