(1)
ดีนกระโทก เ. การบูรณะฟันด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์ : รายงานผู้ป่วย. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 22, 319-328.