(1)
สืบนุการณ์ ช. การป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากมารดาสู่ทารกในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 371-383.