(1)
กิตติพิบบูลย์ ส. ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ที่มีภาวะแท้งคุกคาม ที่โรงพยาบาลตราด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 465-473.