(1)
สีหบัณฑ์ ส.; ทองสุทธิ์ ศ. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึงอินซูลิน ศูนย์สุขภาพชุมชนในเครือข่ายโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 475-482.