(1)
วิจักขณาลัญฉ์ ย. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะทารกขาดออกซิเจนแรกคลอด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 483-492.