(1)
วิทยาไพโรจน์ เ. การศึกษาเปรียบเทียบการตกเลือดหลังคลอด โดยการรักษาแบบ Active Management และ Expectant Management ในระยะที่ 3 ของการคลอด โรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 527-535.