(1)
กิติโยดม ส. ประสิทธิผลการใช้ Preeclampsia Care Map (PCaM) ในโรงพยาบาลรับส่งต่อขนาดใหญ่. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 33, 347-358.