(1)
ธีรวิโรจน์ น.; สุขผดุง ส.; สุขสนิท ไ. ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 33, 291-309.