(1)
กิติยานันท์ ช. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานยาต้านวัณโรคไม่ถูกต้องในผู้ป่วยดื้อยา. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 33, 389-400.