(1)
อูรณการ บ. ความไวและความจำเพาะของการเจาะดูดก้อนแข็งที่คอด้วยเข็มขนาดเล็ก. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 34, 13-21.