(1)
อิฐรัตน์ อ.; ดีพร้อม อ. เจตคติต่อกระบวนการพยาบาลและปัญหา อุปสรรคในการใช้ กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 18, 23-34.