(1)
บูรณ์เจริญ ป. ความชุกของมะเร็งปากมดลูกในสตรี จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2546. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 19, 13-20.