(1)
จรูญวัฒนเลาหะ ส. ลักษณะภาพถ่ายรังสีที่พบในผู้ป่วยมะเร็งของลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากการตรวจโดยการสวนแป้งแบเรียม. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 19, 33-41.