(1)
ทิสะเส ล. อุบัติการณ์การเกิดปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ในเด็กแรกเกิด ของโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2550. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 22, 417-428.