(1)
ภัทรทิวานนท์ ช. การพิมพ์ฉลากยาแบ่งบรรจุ (prepack Sticker) และสติกเกอร์ต่อเนื่อง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 22, 117-129.