(1)
เชื่อมไธสง ใ. พฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน ในโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 22, 201-214.