(1)
ดีพูน ศ. ต้นทุนบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 34, 273-287.