(1)
ไพอุปรี ด. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นภายในแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 34, 311-320.