(1)
อนันต์นับ ก. ผลการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการทำกายอุปกรณ์สำหรับรยางค์ล่าง (ขาเทียม) และความพึงพอใจของผู้ป่วย. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 34, 301-309.