(1)
แสงวารี ม. ลักษณะผู้ป่วยที่พบสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ย้อนหลัง 10 ปี. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 34, 399-412.