(1)
Tasanaset, N. การศึกษาภาระงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในของ โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดอัตรากำลังตามแผนปฏิรูประบบสาธารณสุข. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 15, 23-41.