(1)
คณึงเพียร ธ. .; ทะเรรัมย์ จ. .; เศลวัตนะกุล ส. . ผลของกิจกรรมการระลึกถึงความหลังต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในผู้สูงอายุ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 231-242.