(1)
กังวานธีรวัฒน์ ส. . การวินิจฉัยภาวะเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์โดยการใช้ค่าของน้ำตาลจากการตรวจคัดกรองเบาหวานในโรงพยาบาลสกลนคร. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 327-340.