(1)
ยอดทอง ส. .; อุสาหะ ร. .; ภู่พัทธยากร อ. . ความเครียดและการเผชิญความเครียดของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 381-391.