(1)
ศุกรเวทย์ศิริ พ. . ผลกระทบของสภาวะทันตสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มารับบริการทันตกรรมที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 461-470.