(1)
กมลพันธ์ จ. . .; พิมพ์รัตน์ ว. . . ปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายของผู้ป่วย คลินิกให้คําปรึกษากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 481-490.