(1)
นิยมทอง ช. . . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดความรุนแรงของภาวะถอนพิษสุรา. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 595-604.