(1)
ดำริห์ ธ. . ผลของการใช้โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 605-617.