(1)
จันทสิงห์ ส. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิดที่มีคะแนนแอพการ์ใน 1 นาที น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ในโรงพยาบาลบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 679-688.