(1)
พวงคำ อ. .; พวงคำ ว. .; อังคสิทธิ์ ช. . การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องการจัดการกลุ่มโรคเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจหลังได้รับการผ่าตัดด้วยกระบวนการ 1A4C : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 709-719.