(1)
อาสนทอง เ. . . ความชุกของผู้ป่วยโรคต้อหินในโรงพยาบาลศรีสะเกษเนื่องในวันต้อหินโลก. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 749-756.