(1)
เอมอิ่มอนันต์ อ. . .; คำประเสริฐ พ. . .; วทัญญูคุณากร น. . .; ชิยางคะบุตร ส. . .; ขจรนาม พ. . การพัฒนาระบบการจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเลย. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 227-237.