(1)
เปลี่ยนไธสงบ.; ผิวผ่องร.; ปลงรัมย์ธ.; เงาศรีว. การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับการเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน โรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 63-76.