(1)
เปลี่ยนไธสง บ. . . .; ผิวผ่อง ร. . . .; ปลงรัมย์ ธ. . .; เงาศรี ว. . . . การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับการเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน โรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 63-76.