(1)
ชยางศุ ส. . การศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงการเกิดวัณโรคในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวีหลังได้รับยาต้านไวรัส. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 121-128.