(1)
ศุกรเวทย์ศิริพ. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 149-158.