(1)
ศรีศันสนีย์ ป. . . ลักษณะทางคลินิกและปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 465-473.