(1)
ห้าวหาญ จ. .; จันโทภาส พ. .; มยูขโชติ ศ. .; โสโสม บ. .; ศรีดาวเรือง ฉ. . รูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดตามกรอบมิติคุณภาพการบริการผู้คลอด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 503-511.