(1)
ศิริพรมงคล ช. . ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยหน่ายของผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้านในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2021, 36, 585-596.