(1)
สุทธิพันธ์ น. . .; อินทรางกูร ท. . . ความวิตกกังวล ความเครียด และการป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านที่ถูกสั่งปิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 31-40.