(1)
สุวานิช น. . . ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์ต่อน้ำหนักทารกแรกเกิด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 41+51.