(1)
บรรลือคุณ ธ. . .; พรมมาม น. . . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2ที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 53-64.