(1)
เข็มบุบผา ศ. . . ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มารับบริการที่โรงพยาบาลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 91-102.