(1)
ไชยโคตร จ. . . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาลและปอดอักเสบติดเชื้อที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 171-181.