(1)
เศรษฐ์กวีพัฒน์ ป. . . การแบ่งประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านมที่รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาสารคาม. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 231-240.