(1)
หวังวก อ. . การประเมินประสิทธิภาพการจำแนกชนิดและการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพในตัวอย่างจากขวดเพาะเชื้อในเลือดโดยตรง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 241-252.