(1)
สุทธิพันธ์ น. . .; จุลรัมย์ ร.; บทม์รัตน์ชยะกูร ณ. .; สุทธิพันธ์ ภ. . การใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นดูแลแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง จังหวัดบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 431-440.