(1)
ตั้งขีวินศิริกุล ก. . ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเท้าของตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2022, 37, 569-578.